telefon
Základní škola
+420 491 483 192
+420 734 233 021
telefon
Odhlašování obědů
(SMS do 6:30 hod.)
+420 777 544 238
telefon
Družina
+420 734 233 022
e-mail
E-mail
zsvelkydrevic@centrum.cz
účet
Číslo účtu:
78-8858110207/0100
Všechny kontakty »

K počátkům školy ve Velkém Dřevíči

Začátky vyučování ve Velkém Dřevíči spadají do roku 1788, kdy první učitel Jan Firbas vyučoval po různých k tomu účelu způsobilých chalupách nejen ve Velkém Dřevíči, ale také v sousedních obcích Rokytníku a Nízkém Dřevíči. Škola ve Velkém Dřevíči byla zřízena až v červnu 1794 a navštěvovaly ji děti z Velkého Dřevíče, Rokytníka na náchodském panství a Nízkého Dřevíče, který sice ležel na benediktinském polickém panství, ale patřil k hronovské farnosti.

Vlastní budovu však škola stále ještě neměla, vyučovalo se v příbytku čp. 49, který v té době vlastnil jistý Řezníček. Teprve v roce 1809 bylo na obecních pozemcích mezi Velkým Dřevíčem a Rokytníkem (Na Drahách) postaveno dřevěné školní stavení. Potřebné dřevo a šindel věnovala náchodská vrchnost, z jejíhož patronátního práva vyplývala povinnost o školu pečovat, ostatní náklady uhradily jmenované obce. Podle popisu ve školní kronice byly ve škole dvě světnice, jedna malá "s dvěma jednoduchýma oknama " (příbytek učitele), v niž byl "jeden kamenovec", a druhá "veliká pro učení dítek s čtyřmi jednoduchými oknami, s dvěma stolicemi a dvěma lavicemi", jedním stolečkem s lavicí a dřevěnou tabulí. Stála zde taky "jedna almara aneb knihovna s zámkem". Ke škole také patřila oplocená zahrada. O učitelích velkodřevíčské školy toho víme zatím poměrně málo. Za zaznamenání stojí, že nejpozději od roku 1822, kdy začíná školní pamětní kniha, zde působil učitel Antonín Nývlt, na zasloužený odpočinek odešel 26. února 1848. Po něm nastoupil jeho dosavadní pomocník Josef Lokvenc, jenž zemřel 16. listopadu 1849 pětatřicetiletý na choleru (po 16 hodinách nemoci). Pak zde velmi krátce (do 21. února 1850) vyučoval podučitel Antonín Řezníček, který byl ustanoven na Hořičky. Jeho nástupce František Morávek, rodák ze Lhoty pod Hořičkami, devět a půl roku poskytoval polovinu svého sobotálesu bývalému učiteli Antonínu Nývltovi, který zemřel 4. července 1860 ve věku 82 let v Hradci Králové. Již zmíněný Antonín Řezníček se do Velkého Dřevíče vrátil v listopadu 1874, byl sem přeložen jako druhý učitel z Havlovic a v roce 1879 po čtyřicetileté školské službě odešel do penze.

Původní školní stavení bylo v průběhu let opravováno, např. v roce 1827, kdyby byla zřízena pro učitele světnice se třemi dvojitými okny, dále klenutý sklep a klenutý chlév a vzadu byla přistavěna kůlna, nebo v roce 1848, kdy učitel Antonín Nývlt požádal náchodský patronátní úřad o letní komoru, o dlažbu v síni, o nová kamna do bytu a o opravu střechy. V podstatě mu bylo vyhověno - nad školní světnicí byla postavena prkenná komora se dvěma okny, vydlážděna síň a také kamna s železnou troubou dostal. Školní světnice získala pět venkovních oken.

Je však zřejmé, že v příštích letech nemohla škola vzhledem k rostoucímu počtu dětí vyhovovat, projevilo se to již v roce 1871, kdy se velkodřevíčská škola stala školou dvoutřídní a pro druhou třídu si musela pronajmout místnost v domě čp. 23, jehož majiteli (Ferdinandu Habrovi) odváděla roční nájemné 50 zlatých. Proto obec Velký Dřevíč přikročila v roce 1880 ke stavbě nové budovy dvoutřídní školy nákladem 9897 zlatých 92 krejcarů. Již předtím, v roce 1876, se od Velkého Dřevíče odškolil Rokytník, kde obecní úřad pronajal od Josefa Kaválka dům čp. 70. V roce 1884 si Rokytník nákladem 9008 zlatých (z toho 2000 zlatých zemské podpory a 200 zlatých dar císaře Františka Josefa) vystavěl vlastní školu.

Z historie a současnosti školy

Škola ve Velkém Dřevíči byla založena v červnu 1794. Šest let před tím se však již vyučovalo ve dřevíčských chalupách k tomu způsobilých, například v čp. 40, kterou vlastnil rolník Jan Škop. Škola byla původně dvojtřídní. Prvním učitelem ve Velkém Dřevíči byl ustanoven J. Firbas ze Žďárek, druhým Antonín Řezníček z Havlovic.

Nynější budova pochází z roku 1880, od roku 1902 byla školou trojtřídní. V roce 1966 byla provedena velká rekonstrukce školy, byla vyměněna střešní krytina, instalován třífázový proud, vyměněna okna a obnovena fasáda.

V polovině sedmdesátých let byla přičiněním dřevíčských občanů zbudována přístavba.

K původní budově přibyly tři učebny, byt pro školníka, kabinet a hlavně velká tělocvična, která slouží nejen žákům školy, ale i sportovcům z Velkého Dřevíče a blízkých obcí.

Postupně vybavujeme školu novými pomůckami a školními potřebami pro žáky, moderní učebnice jsou samozřejmostí. Za zmínku stojí jistě v posledních letech realizovaná učebna, vybavená osmi počítači s napojením na internet.

V roce 1996 se stala naše škola pětitřídní, ale postupným úbytkem žáků je od roku 2001 opět trojtřídní. V současné době navštěvuje školu 59 žáků převážně z Velkého Dřevíče, Rokytníka, Žabokrk, Hronova i Jívky. Ve škole jsou žáci vyučováni podle učebních osnov základní školy.

V ranních a odpoledních hodinách je o děti postaráno ve školní družině, kde je pro ně připraveno mnoho her, soutěží, výtvarných i rukodělných činností i pohybových aktivit.

Ve volných chvílích mají děti možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti v nepovinných předmětech a zájmových kroužcích. Svoji tradici má již pěvecký sbor Pěváček, menší děti mají rády počítačové hry a ty starší zaujal internet. Oblibě se těší i výuka jazyků, dle zájmu žáků zařazujeme anglický nebo německý jazyk. Každoročně dobře reprezentuje naši školu kroužek mladých zdravotníků. Děvčata ráda docházejí do kroužku ručních prací - Dívčí klub. Ve spolupráci s hronovským Domem dětí - Domino jsou pro četné zájemce připraveny míčové hry.

Základní škola ve Velkém Dřevíči je zařazena do sítě škol jako málotřídní. Vzhledem k malému počtu dětí se zde všichni dobře znají a cítí se ve své škole jako doma.