telefon
Mateřská škola
+420 491 483 137
telefon
Odhlašování obědů
(SMS do 6:30 hod.)
+420 777 544 238
e-mail
E-mail
msvelkydrevic@seznam.cz
účet
Číslo účtu:
78-8858110207/0100
Všechny kontakty »

Zápis na školní rok 2019/2020

V úterý 14. 5. 2019 od 10.00 do 14.00 hod. se v budově MŠ koná
Zápis do Mateřské školy Velký Dřevíč na školní rok 2019/2020.
K zápisu se prosím dostavte s dítětem a přineste:
občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz.
Leták
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 
 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole

Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

A)

 1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
  (zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - §34a odst. 2 a § 179 odst. 2)
 2. Děti s místem trvalého pobytu v obci Velký Dřevíč, Rokytník a Žabokrky
  (zákon č. 128/200 Sb., o obcích - §2 odst. 2 a § 35 odst. 2)
 3. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší
  (zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - §4, §5, §33)
 4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstaršího po nejmladší

B)

 1. Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobí stanoveným pravidelným očkováním – mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle §50 zákona č. 250/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 2. Děti se přijímají především k 1. 9. V průběhu školního roku budou děti přijímány pouze, bude-li volná kapacita.
 3. O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost, u něhož je dítě registrováno a na základě stávajících místních podmínek.

C)

 1. Ukončení docházky dítěte ze strany zákonných zástupců je nutné podat ředitelce školy písemně.
 2. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí město Hronov, v němž má dítě místo trvalého pobytu zařazení dítěte do jiné mateřské školy – dle zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vydělávání (školský zákon). Ve znění zákona č.383/2005Sb., v platném znění.

Za děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se pro školní rok 2019/2020 považují děti, které v době od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dovrší věku 6 let, nebo v době od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dovrší věku nejvýše 8 let a mají rozhodnutím ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku.

Tato kritéria nabývají účinnost od 1. 4. 2017 a zároveň se ruší zásady platné do 31. 3. 2015.

Ve Velkém Dřevíči: 24. 3. 2017

Zpracovala ředitelka mateřské školy.